undersidebanner-3.jpg

Elevtrivselsundersøgelsen 2018

I december 2018 deltog alle elever på Ringkjøbing Gymnasium i en elevtrivselsundersøgelse.

Svarprocenten var på 89%.

På de fleste områder ligger vores elevers besvarelser nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet. Der er dog nogle steder, hvor vores elevers besvarelse afviger mere end blot et par point fra gennemsnittet.

På følgende områder ligger vi lavere end andre STX-skoler: Elevkontakt, undervisningsmiljø og digitalisering.

På ét område ligger vi højere end landsgennemsnittet: Lærerne.

I det nedenstående kan du læse nogle nedslag i de udsagn og spørgsmål eleverne har forholdt sig til. Desuden er der et kort oprids af de indsatser, der vil blive sat i værk. Hele elevtrivselsundersøgelsen med en grafisk oversigt over elevernes besvarelser kan ses i Power Pointen her under.

Elevkontakt

I forhold til elevkontakt er det især spørgsmålet ”Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold”, der besvares relativt negativt. Det skal vi arbejde med fremadrettet, bl.a. gennem flere frivillige aktiviteter uden for skoletid. Det er dog værd at bemærke, at undersøgelsen er gennemført umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet, hvor 1.g-eleverne lige er kommet i nye klasser, hvor de ikke kender hinanden. Kigger man på besvarelsen på årgange viser det sig da også, at 1.g eleverne ligger markant lavere, mens 2.g og 3.g eleverne ligger næsten på niveau med landsgennemsnittet. Hovedfokus i indsatsen på dette område kommer derfor til at ligge på en bedre social og faglig ”sammenrystning” ved overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb i 1.g.

Undervisningsmiljø

I forhold til undervisningsmiljøet er vores elevers besvarelser generelt negative, både set i forhold til landsgennemsnittet og set i absolutte tal. Det gælder både på udsagnene ”Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende”, ”Fællesarealerne er spændende at opholde sig i” og spørgsmålet ”Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? ”. Siden gennemførelsen af elevtrivselsundersøgelsen er der indrettet et stort nyt studieområde med læsepladser og ”læsestole”, hvilket forhåbentlig vil trække lidt op i elevernes bedømmelse af skolen næste gang. Vi vil inddrage elevrådet i en proces omkring indretningen af klasselokaler og fællesområder for at give vores elever et større ejerskab og et bedre forhold til deres skole. Det skal dog bemærkes, at undervisningsforhold og rengøring vurderes meget positivt.

Digitalisering

I forhold til digitalisering ligger vi også relativt lavt. Det gælder især de to udsagn På skolen lærer jeg at forholde mig kildekritisk til medier og information fundet gennem digitale medier” og ”På skolen lærer jeg at producere digitale produkter som en del af undervisningen (fx portfolio, blog, præsentationer, programmering, videoer, m.m.)”. Det er værd at bemærke, at en nærlæsning viser, at 1.g-eleverne vurderer det sidste spørgsmål langt bedre, hvilket kan være tegn på, at det tværfaglige forløb ”Digital dannelse” med samfundsfag og engelsk i 1.g virker. Som generel indsats er der igangsat en opdatering af rammeplanen for digital dannelse på skolen.

Generelle problempunkter i STX

Et udsagn som vurderes meget lavt af elever i STX på landsplan er ”Jeg har svært ved at komme i gang med mine opgaver”. Selvom det er et generelt problem, er det selvfølgeligt et punkt, vi vil arbejde på at forbedre. Det gælder både koordineringen af afleveringerne (at de kommer ud i god nok tid) og stilladseringen omkring dem. Dette arbejde vil blive skudt i gang i Pædagogisk Råd. Ligeledes skal vi arbejde med det pres eleverne angiver i forhold til karakterer og egne krav og forventninger. Det gør vi bl.a. ved at fastholde, at 1g er helt karakterfrit (også ift. afleveringer) frem til marts og forstærke den formative tilgang og arbejdet med Mindset i 2. og 3. g.

Lærerne

Det har været glædeligt at se, at vores elever vurderer deres læreres indsats så positivt. Det er især udsagnet ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene” som vurderes højt. Det kan ses som et tegn på, at den formative evaluering er ved at slå igennem i fagene. Det er dog først og fremmest et tegn på, at eleverne sætter pris på deres lærere og den indsats, de gør i undervisningen.

Selvom forskellen til landsgennemsnittet ikke er stor, så skal det også nævnes, at eleverne vurderer udsagnet ”Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden” bedre end landsgennemsnittet. Generelt gælder det, at udsagnene i forhold til klassen vurderes meget positivt. Eleverne (især i 1.g) kender måske ikke hinanden så godt på tværs af klasserne, men de har det godt og føler sig trygge i deres klasser.

Elevtrivselsundersøgelse år 2018:

pdf Ennova 2018

 

FacebookInstagramYoutube