undersidebanner-1.jpg

Evaluering og kvalitetssikring

Ringkjøbing Gymnasiums evalueringsplan hviler på skolens værdigrundlag og målsætninger og er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser.

Evalueringsplanen omfatter faglige og pædagogiske evalueringer af undervisningen og de større opgaver samt faglige evalueringer af den enkelte elev. Derudover evalueres elevtrivslen og undervisningsmiljøet med et fast interval.

Faglige og pædagogiske kvalitetsevalueringer

Lærerne gennemfører som minimum én gang om året en evaluering af deres undervisning på samtlige hold. Den skriftlige og anonyme evaluering følges op af en klassesamtale, hvor lærer og elever har dialog omkring undervisningen og mulighederne for at gøre den bedre, sådan at eleverne når det bedst mulige læringsresultat. Skolen følger op på, at denne evaluering er fundet sted.

I forbindelse med de større skriftlige opgaver samt AT gennemføres regelmæssige skriftlige evalueringer, hvor eleverne evaluerer processen. Derudover evaluerer lærere og ledelse forløbene. På denne baggrund revideres og forbedres skolens procedure i forbindelse med opgaver og AT-forløb. Skolen benchmarker hvert år karaktergennemsnit med en række andre gymnasier på disse to områder og deler erfaringer mhp. ændringer og forbedringer.

Den enkelte elevs faglige udbytte evaluereres naturligvis gennem karaktergivning, men derudover gennemføres faglige screeninger og test samt faglige evalueringer af skriftligt arbejde. I både 1.g og 2.g gennemføres elevsamtaler, hvor der er fokus på elevens mere generelle studiekompetencer i forhold til overgangen fra elev til studerende. Såvel det generelle studentereksamensgennemsnit som elevernes overgang til videregående studier er en del af ledelsens resultatlønskontrakt og evaluereres årligt med bestyrelsen. De pædagogiske indsatsområder skifter fra år til år og fastsættes / evalueres også med bestyrelsen.

Evaluering af elevtrivsel og undervisningsmiljø

Hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøvurdering, hvor alle elever udfylder et omfattende spørgeskema i forhold til deres faglige og sociale trivsel samt i forhold til undervisningsmiljøet både det fysiske og det psykiske. På baggrund af evalueringens resultater opstilles fokusområder, og der udarbejdes en handleplan i forhold til disse punkter. Handleplanen udformes af ledelsen og diskuteres med elevråd og SU. Resultaterne af evalueringen er derefter tilgængelig for alle på skolens hjemmeside.

FacebookInstagramYoutube