undersidebanner-5.jpg

Studie- og ordensregler

Formål

Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre, at Ringkjøbing Gymnasium er et godt uddannelsessted og en god arbejdsplads, således som det andetsteds på hjemmesiden er beskrevet i Målsætning for Ringkjøbing Gymnasium.

Deltagelse i undervisningen

Uden elevernes medvirken er det ikke muligt at gøre Ringkjøbing Gymnasium til et godt undervisningssted. Derfor forventer gymnasiet af sine elever, at de:

Møder med en positiv indstilling

Har lyst og energi til at tilegne sig ny viden

Tager medansvar for, at undervisningen og skolens øvrige liv fungerer

Udviser ansvarlighed over for andre elever samt personalet på skolen

Deltager aktivt i undervisning af enhver art

Møder velforberedte til timerne og andre undervisningsaktiviteter

Møder til tiden

Afleverer skriftlige opgaver rettidigt, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat af skolen

Ikke snyder med skriftlige opgaver, dvs. ikke skriver af eller kopierer fra Internettet og altid husker at angive anvendte kilder både for tekstcitater og figurer/tabeller. Snyd er naturligvis ekstra alvorligt ved prøver og eksaminer af enhver karakter

Mødepligt og fraværsregistrering

Der er mødepligt til undervisningen. Derfor foretages der registrering af fravær og manglende aflevering af skriftligt arbejde. På Ringkjøbing Gymnasium administreres fraværsreglerne på følgende måde:

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde, bortset fra de særlige tilfælde, hvor en elev har fået godkendt fravær til fx et udlandsophold efter reglerne herom. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, og ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær.

Hvis en elev tager ferie eller ekstra fridage uden for skolens ferieplan, udløser det en første advarsel, som noteres i Ludus.

I starten af hver lektion registreres det hvilke elever, der eventuelt ikke er til stede. Det sker uanset årsagen til fraværet.

Hvis en elev gentagne gange kommer for sent, kan læreren notere eleven fraværende for dele af timen.

Sygdom

Eleverne skal skrive i Ludus – fraværsårsager – hvorfor de er væk.

Terminsprøver, årsprøver og officielle eksaminer

Der er naturligvis også mødepligt til terminsprøver, årsprøver og officielle eksaminer.

Hvis man ikke har været til terminsprøve i de skriftlige fag – uden lægeerklæring for sygdom – SKAL man til skriftlig eksamen i dette fag, og årskarakteren bortfalder. Det betyder også, at man får en ekstra eksamen, når man ser på det totale antal eksaminer. Hvis man har en lægeerklæring for sygdom, skal man til en sygeterminsprøve før sommerferien.

Hvis man ikke har været til de årsprøver, som man bliver sat til – uden lægeerklæring for sygdom – kan man ikke rykke op til næste klassetrin. Hvis man har en lægeerklæring for sygdom, skal man til en sygeårsprøve efter sommerferien.

Hvis man ikke møder op til alle sine officielle eksaminer – uden lægeerklæring for sygdom – kan man ikke blive student. Hvis man har en lægeerklæring for sygdom, skal man op til en sygeeksamen efter sommerferien.

Fraværsregistrering i Ludus

Ved fravær underretter eleven straks efter skolen om årsagen til fraværet. Eleven beskriver selv årsagen til fraværet i Ludus.

Lægeerklæring

Ved fravær i mere end 5 på hinanden følgende skoledage kan skolen udbede sig en lægeerklæring. Udgifterne hertil afholdes af eleven.

Skolens inventar og materiel

Alle har pligt til at bidrage til, at skolens udendørsarealer, lokaler og inventar bevares i pæn og ryddelig stand, og at der spares på ressourcerne.

I tilfælde af hærværk på borde, stole og andet inventar vil udøveren blive gjort ansvarlig for skaden.

Skolen stiller som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer til rådighed. Bogudlånet registreres i BOSS. Eleverne har pligt til at aflevere de pågældende bøger og undervisningsmateriale i ordentlig stand. I tilfælde af skader eller manglende tilbagelevering vil skolen gøre erstatningsansvar gældende. Eventuel restance i forbindelse med erstatning vil blive overdraget til Statens inddrivelsescenter, der fx også inddriver restancer fra biblioteker, for meget udbetalt SU, licensgæld til DR og politiets bøder.

Skolens IT-udstyr anvendes primært til faglige formål. Det betyder, at elever, som bruger IT-udstyret til andre formål, i givet fald skal vige pladsen for de elever, som har en faglig opgave. Der må ikke indlægges og bruges uautoriserede programmer på skolens maskiner, og der må ikke ændres på computernes opsætning.

Man må ikke udlåne sit brugernavn og password til andre – eller bruge/misbruge andres. Når man er på nettet (såvel intranettet som Internettet), skal man overholde almindelig net-etik.

Elevernes P-drev skal bruges til at gemme skoleopgaver og andet skolerelevant materiale. Ikke til musikfiler/videoer, der fylder alt for meget på skolens server. Ryd jævnligt op/slet – også i din mailbox, så du ikke overbelaster skolens IT-kapacitet.

Hvis disse IT regler ikke overholdes, slettes ens brugernavn og password for en kortere eller længere periode.

Brug af gymnasiets opslagstavler aftales med kontoret. Øvrige informationstavler er forbeholdt administrationen.

Handel, indsamling og omdeling af materialer

Handel, indsamling og omdeling af materialer på skolen kræver tilladelse af rektor.

Generelle regler i øvrigt

Adgang til skolen.

Skolen er åben alle hverdage fra kl. 7.30 til 16.30. Uden for dette tidsrum, i weekender og ferier er der kun adgang til skolen efter særlig aftale.

Fotografering

Det er forbudt for elever at fotografere/filme lærere og andre elever overalt på skolen uden, at de pågældende er informeret og har givet samtykke. Overtrædelse heraf vil blive behandlet som et brud på skolens studie- og ordensregler og kan medføre skriftlig advarsel og evt. bortvisning fra skolen.

Der kræves i følge data loven skriftlig samtykke, hvis billeder/film lægges ud på nettet eller andre offentlige steder. (f.eks. Facebook og YouTube).

Brug af mobiltelefoner og PC´ere i undervisningen

Lærerne styrer elevernes anvendelse af mobiltelefoner og PC´ere i undervisningen. I timerne skal mobiler om udgangspunkt være i skoletasken og ikke på bordet / i lommen. PC´ere er som udgangspunkt lukkede ved timens start og tages først i anvendelse, når læreren anviser det. Læreren kan også i løbet af timen indlægge sekvenser, hvor eleverne ikke må bruge PC.

Overholdes disse anvisninger ikke, kan læreren midlertidigt tilbageholde mobilen eller PC´en. Den kan så hentes senere på dagen på kontoret.

PC´ere bruges til undervisning og ikke til Facebook, og lign. sociale, underholdningsmæssige fora, der forstyrrer undervisningen både for eleven selv og andre elever.

Der må naturligvis ikke ske mobning af kammerater eller lærere på de sociale medier – hverken i skoletiden eller fritiden. Dette kan føre til mistrivsel for de ramte elever, hvis udbytte af undervisningen dermed forringes.

Antimobbestrategi

Enhver form for mobning af andre elever, elevgrupper eller gymnasiets medarbejdere er ikke tilladt. Herunder gælder også mobning, der foregår på de sociale medier, og som er rettet mod enkelte elever, elevgrupper eller gymnasiets medarbejdere. Dette gælder både i skoletiden og fritiden, da mobning kan føre til mistrivsel for de ramte personer, hvis udbytte af undervisningen – eller mulighed for at passe sit arbejde dermed forringes.

Deling af krænkende materiale af andre elever, elevgrupper eller gymnasiets medarbejdere er forbudt, og der vil blive grebet ind i henhold til skolens procedure og sanktioner ved overtrædelse af studiereglerne (se nedenunder). Er den digitale deling i strid med lovgivningen anmeldes sagen til politiet.

Rygning og rusmidler

Der må ikke ryges på skolens område - hverken indenfor eller udenfor.

Alkohol og rusmidler

Der henvises til den vedtagne rusmiddelpolitik for Ringkjøbing Gymnasium, der kan ses andetsteds på hjemmesiden.

Studieturene

På en studietur – eller andre ekskursioner - gælder skolens studie- og ordensregler også. For studieturene i 2g særlige regler, som eleverne skriver under på inden afrejsen.

Konsekvenser af tilsidesættelse af studie- og ordensreglerne - herunder for meget fravær

Når rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær, mobningsregler, alkohol og rusmiddelreglerne eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan sanktioner komme på tale. Det samme gælder ved snyd med opgaver eller snyd ved prøver og eksaminer af enhver art.

Normalt vil det kun ske efter forudgående skriftlig advarsel, men i særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde vil sanktionerne blive iværksat uden forudgående varsel. Følgende sanktioner kan komme i anvendelse:

 

- Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

- Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

- Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Hvis en elevs fravær – eller manglende aflevering af skriftlige opgaver når et uacceptabelt niveau, medfører det, at eleven kommer til eksamen på særlige vilkår. Det vil sige, at eleven skal op til eksamen i alle - eller udvalgte ekstra - fag, der afsluttes det pågældende år. Eleven skal normalt orienteres herom senest 1 måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives som en følge heraf ikke årskarakterer. For højt fravær / for mange manglende afleveringsopgaver kan også medføre fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny.

- Gentagne for sent afleverede skriftlige opgaver behandles på samme måde som for højt fravær eller manglende afleveringer og kan medføre såvel skriftlige advarsler som, at eleven skal op til eksamen på særlige vilkår.

- En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler - herunder for højt fravær eller for mange manglende afleveringsopgaver - kan bringe en elevs SU i fare. Det bør rektor altid oplyse en elev om, idet det er en betingelse for at få SU, at en elev er studieaktiv.

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved grundforløbets og hvert enkelt skoleårs afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Denne vurdering kan så medføre, at eleven må stoppe på gymnasiet.

En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt bestå-kravet, jf. reglerne herom, dvs. har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes i dette gennemsnit.

Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Når en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen, jf. dog nedenstående.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at eleven senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

 

Rusmiddelpolitik for Ringkjøbing Gymnasium

 1. Ulovlige stoffer tolereres ikke på skolens område

I tilfælde af mistanke om misbrug af ulovlige stoffer rettes henvendelse til studievejlederen (elever) eller rektor (ansatte), som indkalder til en samtale. I tilfælde af brud på reglerne gribes der ind afhængigt af omstændighederne: advarsel (mundtlig eller skriftlig), bortvisning (midlertidig eller varig). Sagen meldes til Politiet.

 1. Skolen har en alkoholpolitik

Formålet med skolens alkoholpolitik er:

at bidrage til gode alkoholvaner for skolens elever

at beskytte de unge mod uheldig omgang med alkohol

at medvirke til at løse konkrete problemer som følge af uhensigtsmæssigt alkoholforbrug

Skolens holdning:

Uhensigtsmæssig alkoholindtagelse fører ofte til negative adfærds-former og der kan være risiko for opbygning af en misbrugs-afhængighed. Gymnasiet må, som ungdomsuddannelses-institution, deltage i normpåvirkningen af de unge, når det gælder alkoholvaner.

Viden om og holdninger til gode alkoholvaner betragtes som en kompetence, som eleverne skal tilegne sig på linie med andre almene kompetencer fra starten af uddannelsesforløbet på skolen. Skolens alkoholpolitik vil derfor være en integreret del af skolens introforløb.

Til støtte for udviklingen af denne alkoholkompetence har skolen et regelsæt for brug af alkohol på skolen:

Skolens regler om elever og alkohol:

 1. Det er ikke tilladt at indtage alkohol af nogen form på skolen i skoletiden
 2. Det er ikke tilladt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i alkoholpåvirket tilstand. Dette gælder også programsatte aktiviteter på skolens ekskursioner, studierejser, m.v.
 3. Ved særlige lejligheder på skolen kan der gives tilladelse til, at der i begrænset omfang kan indtages alkohol. Tilladelse gives af skolens ledelse. Af særlige lejligheder kan nævnes: Lanciers-festen, elevfester, caféer i forbindelse med musical og forårskoncert
 4. Hvis elever eller gæster til en elev har en tydeligt alkoholpåvirket og beruset adfærd ved skolens arrangementer nævnt under punkt 3, vil det blive påtalt af det vagthavende personale og meddelt skolens ledelse. En sådan adfærd kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet. Personalet har dog pligt til at hjælpe med at sørge for, at den unge bliver bragt hjem (d.v.s. enten hentet af forældre eller sendt med en taxi hjem)
 5. Skolens personale har pligt til at gribe aktivt ind over for elever, der er i konflikt med eller på vej til at komme i konflikt med skolens alkoholpolitik.
 6. I tilfælde af brud på reglerne gribes der ind afhængigt af omstændighederne: samtale med rektor, advarsel (mundtlig eller skriftlig), (midlertidig) bortvisning.
 7. I tilfælde af mistanke om misbrug af alkohol rettes henvendelse til studievejlederen, som indkalder eleven til en samtale.

Skolens alkoholpolitik for de ansatte:

 1. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolen i undervisningstiden
 2. Skolens ledelse kan dispensere fra regel 1
 3. Det er ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand
 4. Skolens ledelse har pligt til at gribe aktivt ind over for en ansat som er i konflikt med eller på vej til at komme i konflikt med skolens alkoholpolitik
 5. I tilfælde af mistanke om misbrug rettes henvendelse til rektor, som indkalder den ansatte til en samtale.

FacebookInstagramYoutube